له ډیری ډونرانو او سپانسرانو څخه مننه کوم چې زموږ په هڅو کې برخه اخیستې ده.

په ګډه ، موږ کولی شو ... او وکړو ... د ټیکنالوژۍ تشه وتړئ!

Hands Together

سي ایف ډونر او سپانسران

The partner page will include short blurb on what the partnership looks like....how it works...and impact on expanding programming
Cfal Partner List:
  • Literacy Volunteers of Greater New Haven
  • ECC
  • Havenly
  • Boys & Girls Club
  • New Haven Public Library
  • Adult Education